[av_layerslider id=’20’]

[av_one_full first]

[av_textblock ]

Aktivity projektu SINBIO sa budú odohrávať naprieč celým energetickým reťazcom – od výroby biomasy, cez jej spracovanie, až po samotnú výrobu tepla, určenú na spotrebu konečným odberateľom. Projekt SINBIO bude realizovaný v rámci 4 okresov Stredného a Východného Slovenska v spolupráci 6 slovenských a 3 nórskych projektových partnerov. Hlavným výsledkom projektu bude vybudovanie nových centrálnych kotolní na biomasu v mestách Poltár, Tlmače a Trebišov o celkovom inštalovanom výkone 12,5 MW, ktoré nahradia zastarané systémy centrálneho zásobovania teplom na uhlie a zemný plyn. V projekte dôjde aj k rozšíreniu a skvalitneniu logistických činností spojených so spracovaním biomasy, ako aj k realizácii výskumu energetickej plodiny vhodnej na pestovanie na nevyužívaných pôdach východného Slovenska. Výška poskytnutého grantu predstavuje 4 996 467 EUR. Implementáciou projektu vznikne takmer 70 dočasných pracovných miest u dodávateľov stavebných prác a 25 trvalých zelených pracovných miest.

Ambíciou projektu je jeho prezentácia v budúcnosti ako príkladu najlepšej praxe v oblasti využitia bilaterálnej spolupráce s Nórskom, ako aj uplatnenia systémového prístupu v sektore bioenergetiky na Slovensku.

Realizáciou projektu SINBIO dôjde k dlhodobému zníženiu znečistenia prostredia skleníkovými plynmi a k vytvoreniu nových zelených pracovných miest. Projekt SINBIO, zmenou palivovej základne na biomasu prispeje do lokálnych ekonomík v okresoch Detva, Levice, Poltár a Trebišov každoročne sumou takmer 2 mil. EUR.

V meste Trebišov bude vybudovaná nová kotolňa na biomasu. Zabezpečí sa produkcia a spracovanie biomasy a optimalizuje sa distribučná sústava tepla. Nová, vysokoúčinná kotolňa bude napojená na existujúcu distribučnú sústavu tepla v meste.

Areál, kde sa realizácia projektu bude odohrávať, je o veľkosti 4,2 ha, čo ponúka ďalšie možnosti na realizáciu. Trebišovská energetická, s.r.o. vyhľadáva možnosti, ako by sa dali na tomto mieste využiť aj iné progresívne technológie. Samozrejme, so zameraním na obnoviteľné zdroje v okolí Trebišova.  Vhodnú technológiu doporučí jeden z nórskych partnerov v projekte, konzultačná spoločnosť International Development Norway.

V budúcnosti sa počíta aj s rekonštrukciou jestvujúcich rozvodov v okruhoch plynových kotolní až po vstupy do jednotlivých odberných miest (pozn.: táto rekonštrukcia nie je súčasťou projektu).

Súčasťou projektu SINBIO na východe Slovenska bude aj produkcia a spracovanie drevnej štiepky a slamy, ako palivovej základne pre novú kotolňu na biomasu. V rámci neskorších etáp projektu sa bude taktiež realizovať pilotný výsev energetickej plodiny na poľnohospodársky nevyužívanej pôde v okolí Trebišova na základe záverov výskumu ďalšieho nórskeho partnera, výskumného inštitútu Norsk institutt for skog og landskap.

V meste Hriňová bude vďaka projektu tento rok uskutočnené rozšírenie vozového parku a rekonštrukcia priestorov logistického centra divízie Biopalivá spoločnosti Intech Slovakia, s.r.o. Divízia Biopalivá patrí medzi najväčších spracovateľov drevnej štiepky na Slovensku v súčasnosti. Nárastom objemu spracovanej biomasy, ako aj rozšírením činností na východné Slovensko vzrastá potreba nielen dodatočnej strojovej kapacity, ale aj vytvorenie integrovaného IT systému na zabezpečenie včasnej a kvalitnej dodávky biomasy svojim odberateľom.

Zrekonštruované logistické centrum bude slúžiť aj na organizovanie konferencií a odborných školení. Okrem toho, ďalší nevyužitý skladový priestor v budove, bude v budúcnosti premenený na  interaktívne náučné centrum pre deti a mládež. Hlavnou atrakciou tohto centra bude technológia Science on Sphere (http://sos.noaa.gov/), ktorá bude detských návštevníkov vzdelávať o planéte Zem, jej prírodných zdrojoch a špecificky o obnoviteľných zdrojoch energie.

Realizácia projektu SINBIO je podporená z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu SR v rámci programu Zelené Inovácie v Priemysle. O významnosti projektu svedčí aj fakt, že ide o najväčší projekt podporený z Nórskych fondov na Slovensku.

[/av_textblock]

[/av_one_full]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *