Vitajte v spoločnosti Intech Slovakia, s.r.o.

Intech Slovakia, s.r.o. je slovenská odborná spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetickej efektívnosti. Bola založená v roku 1996 so sídlom v Bratislave. Od svojho vzniku sa venuje optimalizácii energetických zdrojov a optimalizácii distribúcie a spotreby energie vrátane vypracovávania štúdii a energetických auditov.

Veľkú pozornosť venujeme využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Využitie biomasy na energetické účely považujeme za veľmi perspektívny a z hľadiska energetickej efektívnosti pozoruhodný trend. V tejto oblasti disponujeme skúsenosťami s využitím bioplynu a spaľovaním biomasy. Vysokú dôveru obnoviteľným zdrojom energie preukazujeme aj ich rozsiahlym využívaním v našich vlastných energetických prevádzkach.

Vzhľadom na veľkú spotrebu biomasy vo vlastných prevádzkach našej spoločnosti sme v roku 2006 vytvorili divíziu BIOPALIVÁ, ktorej cieľom je zabezpečiť zásobovanie energetickou biomasou. Dnes divízia BIOPALIVÁ disponuje komplexným technickým vybavením, a zabezpečuje spracovanie biomasy od zberu drevnej suroviny v lese, cez mechanické spracovanie, dopravu a skládkovanie. Okrem zabezpečovania paliva pre vlastné prevádzky divízia BIOPALIVÁ garantuje stabilitu dodávok biomasy aj pre ostatných zákazníkov, ktorým naša spoločnosť dodávala kotly na spaľovanie biomasy.

V oblasti kombinovanej výroby elektriny a tepla sa špecializujeme na kogeneračné jednotky na báze plynových spaľovacích motorov. Na Slovensku sme zrealizovali niekoľko desiatok úspešných projektov kombinovanej výroby elektriny a tepla. Nami inštalované kogeneračné jednotky využívajú ako palivo zemný plyn, bioplyn, banský plyn aj propán.

V oblasti kogenerácie poskytujeme komplexné služby. Zabezpečujeme poradenstvo, pripravujeme vstupné technicko-ekonomické analýzy efektívnosti nasadenia kogeneračných jednotiek, realizujeme prípravu projektovej dokumentácie, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a zabezpečujeme servis.

Našim cieľom je poskytovať najkvalitnejšie služby v oblasti optimalizácie energetických systémov s cieľom získať pre zákazníka benefity vo sfére úspor nákladov, prevádzkovej spoľahlivosti a ochrany životného prostredia.